Všeobecné obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Úvodní ustanovení a definice

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále “Obchodní podmínky”) fyzické podnikající osoby Tomáše Suchého se sídlem Dukelská 319, 562 01, Ústí nad Orlicí - Hylváty, IČO: 07520824, podnikající na základě živnostenského oprávnění vydaném příslušným Městským úřadem Ústí nad Orlicí (dále “Prodávající”), upravují v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále “občanský zákoník”) práva a povinnosti uživatele Webové stránky (dále “Kupující”) a Prodávajícího, zejména práva a povinnosti ze smlouvy o koupi digitálního obsahu s licenčním ujednáním uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Webové stránky.

1.2. Kontaktní údaje Prodávajícího a další informace:

  • Adresa elektronické pošty - info@socialtvurci.cz
  • Telefon - 702 665 334
  • Účet Prodávajícího - bankovní účet č. 243618788/0600, IBAN: CZ9306000000000243618788, SWIFT/BIC: AGBACZPP, vedený u společnosti MONETA Money Bank, a.s.

1.3. Pro účely těchto Obchodních podmínek se použijí tyto definice:

  • Webové stránky - veřejně přístupné softwarové rozhraní provozované Prodávajícím na internetové adrese www.socialtvurci.cz, jehož prostřednictvím může Kupující mimo jiné uskutečnit objednávku;
  • Kupní smlouva - smlouva o koupi digitálního obsahu s licenčním ujednáním ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. a 2358 a násl. d občanského zákoníku o dodání digitálního obsahu uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím;
  • Spotřebitel - každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s Prodávajícím;
  • Nákupní košík - součást Webových stránek automaticky generovaná aktivací příslušných funkcí Kupujícím v rámci jeho jednání spočívajícím zejména přidáním nebo odebráním produktu a změnou množství vybraného produktu;
  • Uživatelský účet - součást Webových stránek, která je zpřístupněna právě jednomu Kupujícímu a je zřízena Registrací a zpřístupněna po zadání Přístupových údajů.

 

2. Uživatelský účet

2.1. Kupující si může registrovat Uživatelský účet za účelem objednávání produktu.

2.2. Kupující si registruje Uživatelský účet tak, že na Webových stránkách vyplní alespoň povinné registrační údaje, zejména jméno, příjmení, adresu pro doručování, adresu elektronické pošty, přístupové údaje a účet založí. Založením účtu Kupující prohlašuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a se zásadami ochrany osobních údajů (dále jen „Registrace“).

2.3. Má se za to, že údaje uvedené Kupujícím v Uživatelském účtu jsou pravdivé a správné. Při jejich změně je Kupující povinen je neprodleně, nejpozději do 7 dnů aktualizovat formou změny v Uživatelském účtu nebo žádostí zaslanou na elektronickou poštovní adresu Prodávajícího. Odpovědnost vyplývající z nesprávného či nepravdivého uvedení údajů nese pouze Kupující.

2.4. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen přístupovými údaji, jimiž jsou uživatelské jméno a heslo (dále jen „Přístupové údaje“). Kupující i Prodávající jsou povinni zachovávat mlčenlivost ohledně Přístupových údajů.

2.5. Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.

2.6. Prodávající je oprávněn zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj Uživatelský účet nevyužívá po dobu delší než 3 roky, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti vyplývající ze Smlouvy včetně těchto Obchodních podmínek.

2.7. Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2.7. Umožňuje-li to Webová stránka, Kupující může uskutečnit objednávku i bez Uživatelského účtu.

 

3. Uzavření Smlouvy

3.1. Pro objednání produktu ho Kupující vloží do Nákupního košíku v jím požadovaném množství a poté vyplní objednávkový formulář na Webové stránce. Objednávkový formulář obsahuje zejména:

a) údaje o objednávaném druhu produktu a jeho množství;

b) údaje o zvoleném způsobu úhrady kupní ceny produktu;

c) údaje o požadovaném způsobu dodání objednávaného produktu;

d) informace o jméně a příjmení Kupujícího, adresu elektronické pošty; pokud Kupující využívá Uživatelský účet, jsou tyto informace automaticky předvyplněny (dále jen „Objednávka“).

3.2. Veškeré informace o produktech prezentované na Webové stránce Prodávajícího mohou být pouze informativního či ilustračního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu ohledně na základě těchto informací. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.3. Před zasláním Objednávky produktů je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky.

3.4. Objednávka odeslaná kliknutím na tlačítko „Závazně objednat“ je nabídkou (dále jen „Nabídka“) a je pro Kupujícího závazná.

3.5. Prodávající po obdržení Objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v Uživatelském účtu či v Objednávce. Potvrzení Objednávky Prodávajícím je akceptací Smlouvy (dále jen „Akceptace“).

3.6. Smlouva je u Prodávajícího uložena v elektronické podobě po dobu pěti let.

3.7. Práva k produktu přechází na základě Smlouvy na Kupujícího zaplacením celé kupní ceny.

3.8 Kupující odesláním objednávky výslovně souhlasí s dodáním produktu, kterým je digitální obsah, před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Je si vědom skutečnosti, že tím v případech, kdy je Spotřebitelem, ztrácí nárok na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů. 

 

4. Platební podmínky

4.1. Webová stránka obsahuje informace o produktu, a to včetně uvedení kupních cen jednotlivého produktu (dále jen „Cena“). Ceny produktu jsou uvedeny včetně případné daně z přidané hodnoty (je-li v daný okamžik Prodávající plátcem DPH) a všech souvisejících poplatků. Ceny produktu zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na Webové stránce obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.2. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby, strany nesou náklady na ně samostatně a Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky vyjma smluvní přepravy.

4.3. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé Ceny nebo zálohy v jím stanovené výši ještě před zpřístupněním produktu Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.4. Cenu může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

a) bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího;

b) bezhotovostně prostřednictvím platební brány;

4.5. Požadovaný způsob úhrady uvede Kupující v Objednávce.

4.6. Požadovaný způsob úhrady může Kupující změnit pouze se souhlasem Prodávajícího. Návrh na změnu způsobu úhrady provede Kupující písemně na adresu Prodávajícího nebo na adresu elektronické pošty Prodávajícího.

4.7. Prodávající si vyhrazuje právo neumožnit Kupujícímu vybrat kterýkoliv způsob úhrady Ceny uvedený v čl. 4.5.

4.8. V případě bezhotovostní platby je Cena splatná do 14 dnů od uzavření Smlouvy. Pokud není Cena Kupujícím zaplacena v okamžiku splatnosti, Kupující má právo od Smlouvy odstoupit.

4.9. V případě bezhotovostní platby převodem na Účet Prodávajícího je Kupujícímu přidělen Prodávajícím variabilní symbol nejpozději při Akceptaci Objednávky a Kupující je povinen uhradit Cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby.

4.10. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit Cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

4.11. Případné slevy z Ceny produktu poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.12. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu.

 

5. Dodací podmínky

5.1. Prodávající umožňuje dodání produktu výhradně elektronicky jeho zpřístupněním v Uživatelském účtu Kupujícího.

 

6. Ujednání o licenci

6.1. Uzavřením Smlouvy poskytuje Prodávající Kupujícímu oprávnění k výkonu práva užívat zakoupený produkt v souladu s ustanovením § 2358 a násl. a § 2371 a násl. Občanského zákoníku („Licence“), a to jako licenci nevýhradní, územně neomezenou, časově omezenou na dobu trvání licence uvedenou v popisu produktu na Webových stránkách, není-li uvedeno jinak, po dobu 1 roku.

6.2. Licence se sjednává jako úplatná, přičemž odměna za poskytnutí Licence je zahrnuta v Ceně.

6.3. Kupující je oprávněn užívat produkt po dobu trvání licence v poskytované podobě, včetně jeho případných změn po dobu trvání licence. Kupující není oprávněn produkt či jeho součásti používat mimo rozhraní Webové stránky v rámci svého Uživatelského účtu, zejména stahovat (není-li na Webové stránce výslovně uvedeno jinak, například u doprovodných dokumentů), vytvářet kopie, zpracovat, obcházet omezení funkčnosti nebo jiná omezení Licence, měnit, spojit s jiným dílem nebo zařadit do souborného díla.

6.4. Kupující není oprávněn v rámci vlastní činnosti poskytnout částečnou podlicenci Platformy třetím stranám.

7. Vadné plnění, zákonná záruka, reklamace

7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

7.2 Vada je podstatným porušením Smlouvy, pokud Prodávající již při uzavření Smlouvy věděl nebo musel vědět, že by druhá strana Smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. V ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

7.3 Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, má Kupující právo na dodání nového produktu, opravu produktu, přiměřenou slevu z Ceny nebo odstoupení od Smlouvy.

7.4 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z Ceny.

7.5 Kupující je povinen vadu u Prodávajícího uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Jde-li o vadu skrytou, je Kupující povinen ji u Prodávajícího uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit.

7.6 Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího elektronicky, prostřednictvím e-mailové adresy.

7.7 Uplatněním vady u Prodávajícího se Kupující nezprošťuje povinnosti zaplatit Cenu. Ustanovení § 2108 občanského zákoníku se nepoužije. Ustanovení tohoto článku se nepoužije, je-li Kupujícím Spotřebitel.

7.18 Práva z vadného plnění v rámci zákonné povinnosti z vadného plnění v čl. 7.12 až 7.17, včetně z toho vyplývajícího práva na odstoupení od smlouvy dle čl. 8.4, se neuplatní, je-li Kupujícím podnikatel a při uzavření Smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti.

 

8. Odstoupení od Smlouvy

Odstoupení od Smlouvy Spotřebitelem

8.1. Spotřebitel má právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. 

8.2. Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nemůže odstoupit mimo jiné od Smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

8.3. Po odstoupení od Smlouvy Spotřebitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu produkty, které od něj obdržel. Spotřebitel je srozuměn s tím, že náklady vrácení produktu nese Spotřebitel. 

8.4. Do 14 dnů od odstoupení vrátí Prodávající Spotřebiteli všechny peněžní prostředky, které od něj přijal, a to včetně nákladů na dodání odpovídajících nejlevnějšímu nabízenému způsobu. Prodávající není povinen peněžní prostředky vracet dříve, než mu Spotřebitel produktu předá nebo prokáže, že produktu Prodávajícímu odeslal. Spotřebitel souhlasí s tím, že peněžní prostředky budou vráceny stejným způsobem, jakým byly poskytnuty.

 

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována podle platných a účinných právních předpisů České republiky a Evropské unie.

9.2. Kupující bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu: jméno a příjmení, adresa bydliště, údaj o dosažení plnoletosti, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a číslo účtu (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Osobní údaje budou prodávajícím zpracovávány pro účely ověření plnoletosti kupujícího pro účely zákona 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro provádění přímého marketingu. Titulem pro zpracování osobních údajů je plnění zákonné povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR), plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) a ochrana oprávněných zájmů správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích, je-li to vzhledem k povaze vztahu kupujícího a prodávajícího aktuální a potřebné.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele, a to zejména poskytovatele cloudových a účetních služeb. Kromě osob dopravujících produktu nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou pro účely kupní smlouvy a pro účely přímého marketingu zpracovávány po dobu 10 let. Pro účely vedení uživatelského účtu  budou osobní údaje zpracovávány po dobu existence uživatelského účtu.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

- požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

- požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel osobní údaje opravil nebo odstranil.

V případě přímého marketingu může kupující rovněž bez dalšího požadovat jejich vymazání.

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat.

 

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Nestanoví-li závazný právní předpis jinak, právní vztahy vzniklé ze Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem. Pokud právní předpisy umožňují dohodu o příslušném soudu, Prodávající a Kupující si volí český soud v místě sídla Prodávajícího. V případě, že je kupující zahraniční spotřebitel a Prodávající se zaměřuje na zemi kupujícího ve smyslu ustanovení článku 6 odst. 2 nařízení Řím I., spotřebitelská pravidla, od kterých se v takové zemi spotřebitele nelze odchýlit, mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. 

10.2. Prodávající není vázán ani dobrovolně nedodržuje žádný kodex chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

10.3. V případě Registrace Kupujícího jsou naplněny podmínky ustanovení § 1752 odst. 1 Občanského zákoníku a Prodávající je oprávněn jednostranně měnit tyto Obchodní podmínky; tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek. Změnu oznámí Kupujícímu prostřednictvím Webových stránek a/nebo e-mailovou zprávou na e-mailovou adresu Kupujícímu zadanou do databáze Webových stránek. Kupující má právo změny Obchodních podmínek odmítnout ve lhůtě 3 pracovních dní od prvního přihlášení se do Uživatelského účtu po oznámení změny Obchodních podmínek (je-li doručování prostřednictvím Webových stránek) nebo od doručení dané e-mailové zprávy do e-mailové schránky Kupujícího (je-li doručováno e-mailovou zprávou) a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době 3 dní, o které smluvní strany shodně konstatují, že je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného dodavatele.

10.4. Prodávající vzhledem k povaze produktů (digitálního obsahu) není odpovědný za jakoukoli škodu způsobenou v důsledku jejich užívání. Pokud by se i přes toto ustanovení vyvodila odpovědnost za škodu či újmu, je odpovědnost omezena do výše zaplacené ceny za produkt Kupujícím. Stanoví-li právní řád pro spotřebitele výhodnější podmínky, od nichž se nelze odchýlit, budou pro právní poměr se spotřebitelem aplikované tyto podmínky a článek 10.4. se nepoužije.

10.5. V případě sporu s Prodávajícím je Spotřebitel oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci (oddělení ADR), se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, s návrhem na zahájení mimosoudního řešení sporu. Náležitosti návrhu, popis průběhu jednání a další informace týkající se mimosoudního řešení sporu jsou uvedeny na internetových stránkách www.coi.cz

10.6. Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 22. 2. 2022